Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU:
DAMEDIS, s. r. o.
se sídlem: Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice 620 00 Brno, Areál Manag
IČ: 269 31 664, DIČ: CZ26931664
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46416
Odpovědný vedoucí: Ing. Aleš Brůžek
Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 544 527 001
E-mailový kontakt: damedis@damedis.cz

Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu DAMEDIS, s. r. o. dostupného na webové stránce www.damedis.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
 2. Souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem
  Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Zákazník
  Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), a kupující, který spotřebitelem není tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání („kupující - podnikatel“). Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.


Čl. II
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Uzavření kupní smlouvy
  Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky – vložením zboží do košíku. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží, telefonicky na telefonní číslo zadané při objednávce zboží nebo odesláním elektronické objednávky. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.
 3. Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
 4. Vlastnické právo ke zboží
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 5. Místo dodání zboží
  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku
  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. Právo prodávajícího zrušit objednávku
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.
 8. Storno objednávky
  Pokud provede kupující storno objednávky, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může provést telefonicky na tel. čísle 544 527 001 nebo e-mailem damedis@damedis.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky. V případě storna potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu vynaložené prokazatelné vzniklé náklady související s objednávkou.


Čl. III
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
  • v hotovosti při převzetí zboží.
  • platba předem - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 2108114084/2700. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.
  • jiným způsobem dle dohody stran
 2. Někteří významní obchodní partneři mohou dostávat různé obratové bonusy za splnění obratových cílů. Tyto podmínky jsou vždy individuálně domluveny přímo s obchodním partnerem.  
 3. Cena zboží
  Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, dopravné, dobírka) ve výši uvedené v čl. IV. odst. 2 těchto obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


Čl. IV
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Místo dodání zboží
  Zboží bude kupujícímu doručeno na místo zvolené v objednávce nebo na vybranou výdejnu prodávajícího.
 2. Náklady na dodání zboží
  Náklady na dodání zboží se řídí částkami uvedenými v objednávkovém formuláři u jednotlivých způsobů dopravy. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.
 3. Opakované doručování
  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Název zboží
  Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.
 5. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem
  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky na telefonním čísle 544 527 001 nebo e-mailem damedis@damedis.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
   

Čl. V
PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující - spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.
 2. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.
 3. Odstoupení od smlouvy
  Odstupuje-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu DAMEDIS, s.r.o., Brno, Křenová 89/19, PSČ 602 00. Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli. Prosíme o vyplnění formuláře Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Vrácení zboží
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu: DAMEDIS s. r. o., Brno, Křenová 89/19, PSČ 602 00, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží dle odst. 5 tohoto článku je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 5. Vrácení peněžních prostředků
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který  kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu - spotřebiteli vráceny v hotovosti na pobočce prodávajícího na adrese DAMEDIS s. r. o., Brno, Křenová 89/19, PSČ 602 00 nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.
 6. Náklady spojené s vrácením zboží
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Čl. VI
PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo složenkou na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu.
   

Čl. VII
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Ke každému zboží je přikládána faktura. Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.
 3. Podání reklamace
  Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  - Poštou doporučeným psaním na adresu DAMEDIS, s. r. o., Brno, Křenová 89/19, PSČ 602 00
  - Osobním doručením
  - Svozem s nasmlouvaným přepravcem
 4. Podklady pro posouzení reklamace
  Kupujícímu je povinen uvést a dodat:
  - Jméno, příjmení kupujícího,
  - Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
  - Číslo objednávky,
  - Co nejvýstižnější popis závad,
  - Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
  - Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
  - Detailní fotografie poškození,
  - Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list).
 5. Povinnost kupujícího poskytnout součinnost
  Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:
  - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
  - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  - zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly,
  - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 8. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.
 9. Jakost při převzetí zboží
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů


Čl. VIII
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a podle směrnice EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.
 2. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru
 3. Prodávající shromažďuje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění  komunikace se zákazníky, reklamační řízení a marketingové účely. Údaje nejsou bez souhlasu dotyčného subjektu údajů předávány třetí osobě. Zákazník je oprávněn kdykoli si zažádat o úplný výmaz svých dat a o „zapomenutí“ jeho osoby na e-meilové adrese: gdpr@damedis.cz nebo telefonicky na čísle +420 544 527 001. Osoby mladší 16 let nemohou naše služby využívat.
 4. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek  nemá výhrady ke shromažďování a zpracování výše uvedených  osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.  Využití pro marketingové účely prodávajícího, tzn. zasílání obchodních sdělení, telemarketing a informační sms, je vázáno na jeho souhlas zaškrtnutím příslušného okna. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingovým akcím prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání přepravci za účelem bezproblémového doručení zásilky).
 5. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 8. Prodávající prohlašuje, že má zajištěn systém ochrany osobních dat subjektů dle směrnice EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.


Čl. IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
 5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím telefonního čísla 544 527 001 nebo e-mailem damedis@damedis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Naše společnost si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Damedis
Máte dotaz?
Jsme online po-pá: 8-16 h.